banerLider innowacji!


Aby zadowolić Państwa w pełniejszym niż dotąd zakresie wprowadziliśmy ostatnio kilka innowacji, np. złotą pastę kontaktronową przyspieszającą przekazywanie ciepła, wymienne zwierciadła dla dodatkowych uzysków energetycznych, izolację z aerożelu wg technologii NASA, bezpieczniki termiczne w pełni zabezpieczające kolektory przed przegrzewami.

Tego nie mają jeszcze inni! 

happy_ family_on_the_floor2Do 45% dopłaty+ rabaty do inwestycji! 16 lat gwarancji!

Krok po kroku pomożemy Wam zdobyć pieniądze na nowoczesne systemy solarne Solar- Tech.
Po 8-letnich testach bezawaryjności solarów wydłużyliśmy na nie gwarancję.
Kupując świetne próżniowe kolektory słoneczne z aż 16-letnią gwarancją zyskujesz bezpieczeństwo, spokój i radość na długie lata! 

Dofinansowanie z NFOŚIGW na solary

NOWOŚĆ! DOTACJA 45% POD ZASTAW LOKATY! NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA!

POMAGAMY WYBRAĆ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE BANKI Z NAJLEPSZYMI OFERTAMI!

Dotacje na kupno i montaż kolektorów słonecznych udzielane są na zasadach określonych w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według programu, właściciele domków jednorodzinnych i Wspólnoty Mieszkaniowe mogą bezzwrotnie otrzymać do 45% kwoty kredytu zaciągniętego na kupno i montaż kolektorów słonecznych.

Kto może starać się o dotację:

W ramach programu o dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają nabyte kolektory słoneczne. Do katalogu Beneficjantów począwszy od 17 stycznia 2011 wlicza się również odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego jedynie dla potrzeb centralnego ogrzewania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe montujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych.

Dotacje nie przysługują odbiorcom korzystającym z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Przedsięwzięcia objęte dotacją:

Przedmiotem kredytowania jest zakup i montaż kolektorów słonecznych (wraz z konieczną instalacją) do ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jak również wspomagania w energię innych odbiorników ciepła (np. centralne ogrzewanie).

Podkreślono także obejmowanie dopłatą budynków mieszkalnych w budowie, co oznacza możliwość złożenia wniosku o kredyt i zainstalowania kolektorów w trakcie budowy, a odebrania inwestycji i wystąpienia o dopłatę po zamieszkaniu.

Wysokość kredytu i dotacji:

 • Podstawą obliczenia kwoty kredytu i przysługującej dotacji są tzw. koszty kwalifikowane. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy:
 • Koszt projektu budowlano-wykonawczego
 • Koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych
 • Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kwalifikowanych, jednak dotacją 45% objęta zostanie tylko część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć od 1.01.2013r kwoty 2250zł/m2 brutto powierzchni czynnej apertury kolektora.

Realizacja kredytu

Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.

Kredyt z dotacją nie może być udzielany w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.

Kredytów z dotacją na kolektory słoneczne udzielają banki, które zawarły stosowną z NFOŚiGW umowę. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków kredytowania można znaleźć na stronach lub w placówkach banków, które zawarły umowę o współpracę. Na dzień dzisiejszy w projekcie uczestnicy 7 banków:

 1. Bank Ochrony Środowiska www.bosbank.pl
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.bankbps.pl
 3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.gbw.com.pl
 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.mrbank.com.pl
 5. Krakowski Bank Spółdzielczy www.kbsbank.com.pl
 6. Warszawski Bank Spółdzielczy www.bank-wbs.pl
 7. Credit Agricole www.credit-agricole.pl

Dotacja krok po kroku

 1. Wybierz sam lub z naszą pomocą najbardziej odpowiedni dla siebie zestaw solarny (pomocne będa Tabele doboru systemow solarnych). Nasze doradztwo i dojazd do Klienta naszych przedstawicieli są bezpłatne.
 2. Podpisz umowę z nami lub z autoryzowanym przedstawicielem Solar-Tech
 3. Zleć centrali Solar-Tech wykonanie darmowego projektu instalacji i kosztorysu oraz przygotowanie kompletu dokumentów technicznych i wniosków
 4. Wybierz z naszą pomocą lub bez BANK
 5. Złóż do BANKU wniosek o kredyt razem z wnioskiem o dotację
 6. BANK weryfikuje dokumenty, oblicza zdolność kredytową
 7. Podpisz umowę z BANKIEM i zgłoś to do Solar-Tech
 8. Dostarcz do BANKU oryginalne faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych
 9. Wystąp do BANKU o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu
 10. W terminie 30 dni NFOŚiGW przekaże dotację do BANKU, którą następnie BANK przekaże na poczet spłaty zaciągniętego kredytu
 11. Rozlicz podatek od dotacji w zeznaniu rocznym
 12. Przechowuj przez minimum 5 lat wszystkie dokumenty dotyczące kredytu z dotacją

PAMIĘTAJ

 1. Kredytem z dotacją mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt. Nie dotyczy kosztów wykonania projektu.
 2. Odbiór techniczny gotowej instalacji może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o kredyt. Może tego dokonać uprawniony instalator lub inspektor nadzoru budowlanego.
 3. To bank określa warunki i sposób przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie instalacji.
 4. W rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy doliczyć dotację do kredytu do przychodu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 5. Wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt, rozpatrywane są przez Bank, który zawarł z NFOŚiGW odpowiednią umowę o współpracę. Formularze wniosków udostępnia Bank
 6. NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne posiadały:- sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, lub - europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK" nadany przez jednostkę certyfikującą.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących dotacji znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasi przedstawiciele lub my możemy pomóc wybrać BANK z najlepszą ofertą w Państwa okolicy i zapewnić pomoc w wypełnianiu wniosków. Instalację zaczynamy wykonywać dopiero po pozytywnej decyzji Banku.
DUŻE PIENIĄDZE DO WZIĘCIA! MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ!